Share |

Програмата за развитие на селските райони предоставя до 25 000 евро на млади земеделски стопани

Допустими за кандидатстване за безвъзмездната финансова подкрепа са земеделски стопани до 40 – годишна възраст, в това число физически лица, еднолични търговци и ЕООД. Проектите трябва да водят до подпомагане създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и да насърчават заетостта и създаването на работни места.

Това е втори прием по тази подмярка за периода 2014-2020 г. Първият беше обявен през 2015 г., като заявеният интерес от земеделските стопани към нея беше много голям. Общият брой на постъпилите тогава заявления за подпомагане беше 2664, като сключените договори за цялата страна са 1359 бр., а 153 от тях на стойност 7 480 935 лв. се изпълняват в област Благоевград.

Кандидатите имат три месеца за да се подготвят. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 часа на 14.06.2018 г. 

Същевременно, вече са отворени и всички 7 процедури за близо 200 млн. лв. по подмярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, насочена към бенефициентите – общини. Общините могат да кандидатстват за инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на улици и тротоари, ремонт и оборудване на общински детски градини, основни и средни общински училища в селски райони за изграждане, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура, включително физкултурни салони в общински училища, както и за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване или за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради.

Всички проектни предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. 

eXTReMe Tracker