Share |

Кампанията за евростипендиите стартира на 12 декември

18 млн. са раздадените евростипендии за академичната 2010/2011 година и над 20 млн. ще се раздадат през академичната 2011/2012 година

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция “ Висше образование“.

Партньори на министерството са 51 висши училища в Република България, създадени по реда на Закона за висшето образование, с които са сключени договори за партньорство.

Основната цел на проект „Студентски стипендии и награди” е преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност на студентите и гарантиране на справедливост по отношение на достъпа им до образование. Проектът насърчава постигането на високи резултати в обучението и повишаване мотивацията на студентите за по-добра подготовка. „Студентски стипендии и награди” допълва и разширява действието на съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.

Продължителността на настоящата фаза на „Студентски стипендии и награди” е до 31 октомври 2012 г. Общата стойност на проекта е 46 625 816,32 лв.

Кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2011/2012 г. стартира на 12 декември 2011 г. Заявления ще се подават до 15 януари 2012 г. Класирането ще бъде публикувано на 7 февруари 2012 г. Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg

eXTReMe Tracker