Share |

Предстоящо обучение по проект по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Областна администрация – Благоевград изпълнява проект с наименование „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”

Областна администрация – Благоевград изпълнява проект с наименование „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването”, Договор №10-21-8/26.05.2011 г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
Основните дейности по проекта са свързани с въвеждане на менторството, с коучингът като модерни методи при управление на човешките ресурси в администрациите, занимаващи се с проблемите на образованието и здравеопазването. Други дейности ще бъдат обучения на теми „Мотивационни техники, „Управление на времето” и др., като по проекта се предвижда изготвяне на методология за прилагане на менторските отношения в администрацията на РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от област Благоевград, изготвяне на идейник/наръчник: „Менторство”, „Коучинг”, ”Мотивационни техники” и „Управление на времето”: Наръчник за една добра практика в администрацията на образованието и здравеопазването” и стратегии за управление на човешките ресурси в администрациите.
В тази връзка предстои провеждане на двудневно обучение за внедряване на менторството като съвременен инструмент при управление на човешките ресурси в администрацията в областта на образованието и здравеопазването /Комбинация от теоретична част и практически упражнения/.
Обучението ще бъде под формата на атрактивно тренинг-обучение като се предвижда ще бъдат представени идеите за приложение на менторските отношения като съвременен елемент при управление на човешките ресурси и тяхното въвеждане в администрацията от сектори образование и здравеопазване в област Благоевград.
Участие в обучението ще вземат 47 служители по човешки ресурси и тези на ръководни длъжности в администрацията на РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ от област Благоевград.
Обучението ще се проведе на 25 и 26 януари 2012 г. в Калъпчиевата къща на адрес: гр. Благоевград 2700, ул. Григор Пърличев №28.

eXTReMe Tracker