Share |

Изграждат Центрове от семеен тип и защитени жилища в Пиринско

Средствата са осигурени чрез ОП „Регионално развитие“

Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански могат да получат средства за финансиране на функционирането на вече изградените на тяхна територия със средства на ОП „Регионално развитие“ и ОП „Развитие на селските райони“, четири Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и две Защитени жилища (ЗЖ).
На 3 август Агенцията за социално подпомагане обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Процедурата цели да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 2 на процедурата е в размер на 23 000 000 лeва.
В партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Министерство на здравеопазването, общините ще работят в периода до 2014 г. за реалното преустановяване на дейността на специализираните институции за деца.
Документите за кандидатстване могат да се подават и по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН) - https://eumis.government.bg
Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие и продължителност на схемата, спазвайки изискването, че изпълнението на дейностите по проектите следва да приключи не по-късно от 31.10.2014 г.

eXTReMe Tracker