Share |

Европейския модел за качество в публична администрация Благоевград

Община Благоевград пилотно въвежда Европейския модел за качество в публичната администрация в рамките на проект на Института по публична администрация (ИПА).

В тази връзка общината е домакин на 3-дневно специализирано обучение (10-12 май 2017 г.) за процеса на прилагане на модел CAF в Общинската администрация, Областната администрация и Областна дирекция „Земеделие“ в Благоевград. Благоевград е сред първите териториални администрации в България, в които се въвежда европейския модел. Чрез неговото внедряване се цели да бъдат подобрени ефективността и качеството на управлението и цялостната организация на работа в посочените администрации.

Официално обучението се откри от кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов, който изрази увереност в ползите от инициативата. „Подобни методи подобряват работата на администрацията, което води до предлагане на по-качествени услуги за гражданите“, коментира д-р Камбитов. Консултанти по проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ за Благоевград са главният секретар на Общината г-жа София Янчева, Мими Йотова – експерт и лектор по модел CAF и Емилия Александрова - държавен експерт в Дирекция „Модернизация на администрацията към Министерски съвет.

Целта на проекта на ИПА по CAF е посочената система за управление на качеството да бъде въведена пилотно в общо 48 държавни организации на всички нива (общинско, областно, централно). Процесът ще протече на три последователни етапа по 6 месеца, като във всеки от тях ще бъдат включени по 16 администрации. Внедряването на модела обхваща следните ключови дейности за всяка организация: извършване на самооценка, изготвяне на доклад за резултатите от оценката и разработване на план с мерки за усъвършенстване на организацията.
Работата на посочените три организации от Благоевград за внедряване на европейския модел за качество е по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, с бенефициент Института по публична администрация, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

eXTReMe Tracker