Share |

Област Благоевград продължава да е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна заплата за областта се намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г.с 2.0% до – 685 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 867 лв., а за частния - 633 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 5.7% в сравнение със съответния период на предходната година.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г. област Благоевград е на предпоследно място по показател средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане - 643 лева. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 372 лв., Стара Загора - 963 лева и Варна – 959 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2017 г. се увеличават с 3.9% спрямо края на декември 2016 г., като достигат до 91.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. наетите лица в частния сектор нарастват с 4.0% (до 71.3 хиляди) и в обществения сектор с 3.6% до - 19.8 хиляди.

В края на март 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 3.2%. По сектори в сравнение с края на март 2016 г. наетите в частния сектор се увеличават с 3.3% (или с 2.3 хил.) и в обществения сектор с - 3.0% (или с 0.6 хил.).

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица.

eXTReMe Tracker