Share |

Статистически данни за културата в област Благоевград за 2016г.

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи

Към 31.12.2016 г. в област Благоевград функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 141.3 хил. фондови единици. В сравнение с 2015 г. техният брой се запазва. Към 31.12.2016 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 366. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 267 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 115 хил. и в сравнение с 2015 г. те нарастват с 40.5%. В дните със свободен вход са осъществени 18.7% от посещенията в музеите. В сравнение с 2015 г. посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 39.2%.

2.Сценични изкуства

През 2016 г. в действащите 3 театъра в област Благоевград са организирани 408 представления, посетени от 33.6 хил. зрители. В сравнение с 2015 г. представленията намаляват с 9.9%, а посещенията - с 22.5%. Намалява се средният брой посетители на едно представление - 96 души и през 2015 г. на – 82 души през 2016 година .
През 2016 г. в област Благоевград развиват дейност 2 музикални колектива. Те са изнесли 57 представления, посетени от 25.5 хил. зрители. Представленията намаляват с 31.3% в сравнение с предходната година, а зрителите с 44.3%

3. Библиотеки

През 2016 г. в област Благоевград функционират 2 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в област Благоевград през 2016 г. се състои от 881 хил. библиотечни документа. Регистрираните читатели в библиотеките са 5 549, което е с 2.2% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките се увеличават (с 26.3%) и достигат до 135 хиляди през 2016 година. Заетият библиотечен фонд средно на един читател намалява от 42 броя през 2015 г. на 34 броя през текущата година.

Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

4. Кина

В края на 2016 г. кината в област Благоевград са две. През 2016 г. в сравнение с предходната година прожекциите в кината нарастват с 3.8% и достигат до 3 880. Посещенията на зрители през 2016 г. в сравнение с 2015 г. се увеличават със 7.6% и достигат до 108 хиляди. Прожектирани са 249 филма, които според националността им се разпределят както следва: 14 български, 39 европейски, 191 от САЩ и 5 от други страни.

5. Радиопрограмна и телевизионна дейност

През 2016 г. боят на радиооператорите (7 радиа и радио мрежи) от област Благоевград са излъчили - 51.4 хил. часа радиопредавания, което е с 0.1% повече в сравнение с 2015 година.
На територията на областта функционират 4 регистрирани и лицензирани телевизионни оператора, а излъчените програми са с обща продължителност 26.4 хил. часа, като в сравнение с предходната година те намаляват с 1.0%.

Методологични бележки

Информацията за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици; посетителите; културно-просветна работа; персонала; приходите, разходите и материално-техническата база.
Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, в т.ч. нови постановки.
Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни
документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри и площ на библиотеките.

Дейността на радио - и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.
Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Култура“

eXTReMe Tracker