Share |

Промяна на бюджета и инвестиционната програма на община Благоевград

След продължителни дебати и разисквания бяха приети и двете предложенията на кметската администрация относно промяна на максималния размер на поетия дългосрочен дълг в полза на местната общност и промяна на бюджета на Община Благоевград за 2017 година и относно промяна на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2017година.

Общинските съветници гласуваха и няколко предложения, касаещи участието на общината в различни проекти по оперативни програми. Местните парламентаристи подкрепиха участието на Община Благоевград като партньор в изпълнението на одобрени проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България” 2014-2020 г. Съветниците дадоха одобрение за придвижване напред на проекти „Пространство за равен шанс“ и „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ - Благоевград“. На гласуване бе подложено и кандидатстването на Община Благоевград с проектно предложение „Социална инфраструктура за услуги за деца“ по Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020.

Предложението относно даване съгласие за извършване на строеж “Преустройство и обединяване на самостоятелни обекти (за търговска дейност)“, находящи се в сграда, с адрес Благоевград, ул.„Александър Стамболийски“ № 3, ет.1 не бе прието на днешното заседание.

eXTReMe Tracker