Share |

Ръст на строителството в област Благоевград

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 107 жилищни сгради с 237 жилища в тях и 33 969 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 128 други сгради с 40 100 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват със 17.6%, жилищата в тях - с 40.2% и съответната им РЗП е повече с 35.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 120.7%, а разгънатата им застроена площ - с 84.7%

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 48.6%, а жилищата в тях и тяхната РЗП - съответно с 40.2%, и 32.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава със 116.9%, а разгънатата им застроена площ - със 106.6%

През второто тримесечие на 2017 г. в областта е започнал строежът на 90 жилищни сгради със 152 жилища в тях и с 22 744 кв. м обща застроена площ, на 65 други сгради с 15 704 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради нараства с 130.8%, като жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно със 153.3% и 144.1%. Започнатото строителство на други сгради е повече със 182.6%, а общата им застроена площ - с 23.4%.

В сравнение със съответния период на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради бележат увеличение със 143.2%, жилищата в тях - със 102.7% и общата им застроена площ е повече със 104.1%. Започнатото строителство на други сгради се увеличава с 27.5%, докато общата им застроена площ намалява с 29.9%

eXTReMe Tracker