Share |

Процедура по номинация и избор на обществен посредник на територията на Община Благоевград

За обществен посредник съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Благоевград се избира пълнолетен, български гражданин, който не е поставен под запрещение, неосъждан, с високи професионални и нравствени качества, с постоянно местоживеене на територията на община Благоевград, със завършено висше образование – специалност „Право“ или „Публична администрация“ и 10 години трудов стаж.

За участие  в  процедурата по номинация за обществен посредник кандидатите представят:
-    заявление; 
-    автобиография;
-    свидетелство за съдимост;
-    копие от диплома за висше образование;
-    документ, удостоверяващ трудов стаж;
-    виждания за изпълнението на функцията на обществения посредник;
-    други материали (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.
Документите се подават в стая 108 на Община Благоевград в 15- дневен срок от публикуване на обявата.

След изтичане на 15- дневния срок Комисията по номинация, разглежда постъпилите документи от кандидатите, проверява съответствието им с поставените изисквания и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност и сериозност определя кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване на посочени от тях в заявлението телефонен номер за връзка и имейл адрес.
Кандидатите, поканени за събеседване, представят и аргументират пред Комисията по номинация своите виждания за начина на изпълнението на функцията обществен посредник. По време на събеседването комисията проверява теоретичните и практически познания на кандидатите в областта на местното самоуправление, правозащитната сфера, социалното дело и други релевантни области.
След приключване на събеседванията и на база на личните убеждения на членовете на комисията за показаните от кандидатите личностни и експертни качества, комисията по номинация взема решение, с което предлага на Общински съвет Благоевград за гласуване до три кандидатури за обществен посредник.

Общественият посредник ще бъде избран за срок до изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.

eXTReMe Tracker