Share |

Служителите на Националния институт по метеорология и хидрология протестират

Служителите от филиал Кюстендил на Националния институт по метеорология и хидрология, както и всички останали служители от института, протестират срещу несправедливото разпределение на допълнително предоставените 15 млн. лв. от правителството на Р. България на БАН.

Тези средства бяха разпределени от Общото събрание на БАН по следния начин:
- 80% за публикации и цитирания, и само
- 5% за научно-приложни дейности, това са дейности пряко обслужващи държавните институции и обществото, каквато е и основната дейност на НИМХ
- останалите 15% са разпределени за научна степен, издръжка и стипендии на докторанти и привлечени средства от проекти.

По тези критерии бюджетната субсидия на Националния институт по метеорология и хидрология за 2018 г. беше увеличена едва с 11,9 % спрямо 2017 г., при средно увеличение за останалите институти на БАН от 25%.

Отпуснатите средства за института са под критичния минимум. Средствата, които не достигат са в размер на 1 191 000 лв. Това са средства необходими за осигуряване на:
- нощен труд
- труд в почивните дни
- охрана и поддържане на системите за ранно предупреждение и други дейности.

Хората, които извършват оперативните дейности във филиал Кюстендил, като хидрометеорологични измервания и денонощни наблюдения са на минимална заплата, а голяма част от останалите служители, които обработват и анализират тези данни, са на заплата близка до минималната.

Служителите настояват за трайно решаване на проблема със системното недофинансиране на института, което може да стане чрез създаване на програмно целево финансиране на Националния институт по метеорология и хидрология.

Съществува реална опасност Националната хидрометеорологична служба на България, да бъде принудена да спре своята дейност поради недостига на средства тази година.

eXTReMe Tracker